Zasadnicza Szkoła Zawodowa

   W Zasadniczej Szkole Zawodowej nr 5 kształci się młodzież
z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim. Uczniowie mają u nas możliwość nabycia kwalifikacji, które są niezbędne do wykonywania przyszłego zawodu. Zajęcia praktyczne prowadzimy w Warsztatach Szkolnych. Nasza szkoła stara się podążać za trendami na rynku pracy, oferując kształcenie w najbardziej poszukiwanych zawodach: kucharz, murarz-tynkarz, pracownik pomocniczy obsługi hotelowej.

Posiadamy także bogatą ofertę zajęć rewalidacyjnych:

 • terapia logopedyczna
 • zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
 • gimnastyka korekcyjna

Uczniowie ZSZ uczestniczą w programach profilaktycznych:

 • Pierwotna Profilaktyka Wad Cewy Nerwowej
 • Różowa Wstążeczka

Już od 9 lat uczniowie organizujemy Wojewódzki Turniej „Najsprawniejszy w Zawodzie Kucharz Małej Gastronomii” gdzie spotykają się uczniowie szkół zawodowych specjalnych z województwa pomorskiego, miłośnicy sztuki kulinarnej. Podczas turnieju młodzież wykazuje się wiedzą, zmysłem kulinarnym i estetycznym oraz umiejętnością pracy z zachowaniem zasad bhp.

Po ukończeniu nauki uczniowie mają możliwość przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie,  organizowanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną i uzyskania dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.

Do Zasadniczej Szkoły Zawodowej może zostać przyjęta młodzież, która złoży w sekretariacie następujące dokumenty:

 • orzeczenie Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na upośledzenie umysłowe
  w stopniu lekkim
 • skierowanie Starosty Powiatu
 • zaświadczenie  lekarskie o możliwości podjęcia nauki w wybranym zawodzie
 • świadectwo ukończenia gimnazjum
 • wyniki egzaminu gimnazjalnego
 • podanie  o przyjęcie do szkoły
 • opinia wychowawcy klasy
 • trzy zdjęcia
 • karta zdrowia z numerem PESEL i numerem ubezpieczenia
 • książeczka SANEPIDU z wpisem wyników badań epidemiologicznych ( dla kierunku kucharz małej gastronomii, pracownik pomocniczy obsługi hotelowej)