Lista projektów

SZKOLNA LISTA PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH DO REALIZACJI W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

Lp.Temat projektu Cele projektu Problematyka, typ projektu
i termin realizacji
Imię i nazwisko
opiekuna projektu
1Wielcy polscy nobliści.1. Poznanie sylwetek biograficznych polskich laureatów Nagrody Nobla oraz ich osiągnięć.
2. Rozwijanie umiejętności posługiwania się różnorodnymi źródłami informacji, dokonywania selekcji materiałów oraz ich opracowywania.
3. Stworzenie prezentacji multimedialnej w oparciu o wcześniej zebrany materiał.
4. Zaprezentowanie przygotowanej prezentacji
na szkolnym apelu.
5. Doskonalenie umiejętności efektywnej pracy
w grupie zadaniowej.
6. Doskonalenie umiejętności oceny pracy własnej
i innych.
7. Wykonanie gazetki tematycznej – „Wielcy polscy nobliści”.
8. Rozwijanie umiejętności sprawnego posługiwania się technologią komputerową.
9. Wzbudzanie szacunku dla dorobku literackiego oraz odkryć naukowych i pracy polskich laureatów Nagrody Nobla.
Projekt dotyczy poznania przez uczniów biografii i osiągnięć wszystkich polskich laureatów Nagrody Nobla.
W trakcie projektu uczniowie samodzielnie zbierają materiały do gazetki o noblistach (zdjęcia, ciekawostki z ich życia, anegdoty). Mają oni możliwość korzystania z różnych źródeł informacji, m.in. Internetu, zasobów bibliotecznych. Podczas projektu uczniowie uczą się wspólnej pracy nad zaplanowanym zadaniem podzielonym na szereg mniejszych działań; kształtują postawy szacunku i dumy
z osiągnięć wielkich rodaków.

Typ projektu: projekt badawczo-zadaniowy, projekt grupowy
Termin realizacji: rok szkolny 2014/2015
Agata Skibińska- Orysiak
2Świadomy konsument.1. Kształtowanie właściwych postaw współczesnego konsumenta.
2. Znajomość hierarchii postępowania
z odpadami, w tym zapobieganie
powstawaniu odpadów, jeżeli jest to 
niemożliwe, ograniczanie ich
powstawania, w następnej kolejności
wykorzystywaniem ponownie,
poddawanie recyklingowi i odzyskowi,
a w ostateczności unieszkodliwianie.
3. Metody zagospodarowania odpadów od indywidualnego gospodarstwa
domowego do miejsca ich przetworzenia
lub ostatecznego unieszkodliwienia.
4. Poznanie nowoczesnych technologii wykorzystywanych w zakresie odzysku
odpadów.
5. Uświadamianie szkodliwość
i niebezpieczeństwo spalania odpadów
w domowych piecach.
Projekt "Świadomy konsument" będzie realizowany przez grupę uczniów z klasy III a. Realizacja projektu będzie się opierała na wyborze zadań zaproponowanych przez KZG "Dolina Redy i Chylonki" oraz zadań zaproponowanych i wymyślonych przez samych uczniów.
Wszystkie działania będą adresowane i skierowane do społeczności szkolnej oraz lokalnej. Projekt zakończy się wykonaniem przez grupę uczniów prezentacji multimedialnej podsumowującej przeprowadzone działania. Jest to projekt edukacji ekologicznej, który stanowi
kontynuację wieloletnich działań w tym zakresie.

Typ projektu: projekt edukacji ekologicznej, projekt grupowy
Termin realizacji: rok szkolny 2014/2015

Aleksandra Kotowicz
3Projekt Witkacy 1. Popularyzacja wśród uczniów twórczości Witkiewicza, która na trwałe wpisała się w polską kulturę i jest ceniona na całym świecie.
2. Zachęcanie uczniów do poszerzenia wiedzy na temat inspiracji polskiego malarza, fotografa, pisarza i filozofa.
3. Podjęcie kreatywnych działań, które mają sprzyjać pobudzeniu wyobraźni u uczniów, poszukiwaniu przez nich informacji w różnych źródłach oraz poszerzeniu horyzontów.
Głównym założeniem projektu jest zachęcenie uczniów do poszerzania wiedzy na temat twórczości Stanisława Ignacego Witkiewicza. Ten wybitny autor dramatów, teorii ,,czystej formy” w teatrze, malarz, fotograf i filozof od pewnego czasu stał się swoistego rodzaju wizytówką Słupska.
W mieście tym działa Teatr Nowy im. Witkacego oraz znajduje się Muzeum Pomorza Środkowego, w którym znajduje się największa kolekcja jego portretów.
Niewielka odległość Wejherowa od Słupska oraz przypadająca na 2015 rok rocznica narodzin Witkacego sprzyjają możliwości zapoznania młodzieży z twórczością Witkacego i skłonienia jej do kreatywnych działań.

Typ projektu: projekt badawczo-zadaniowy, projekt grupowy

Termin realizacji projektu: styczeń – marzec 2015 r.
Małgorzata Kachnicz-Fabich
4Musik aus Deutschland
Muzyka z Niemiec
1. Rozwijanie zainteresowań
i uzdolnień.
2. Motywowanie do aktywnego, indywidualnego działania
oraz doskonalenie pracy w grupie.
3. Rozwijanie umiejętności posługiwania się rożnymi źródłami, dokonywania selekcji materiałów i opracowania ich.
4. Doskonalenie sprawności posługiwania się techniką komputerową i informacyjną.
5. Poznanie utworów muzyki współczesnej niemieckiego obszaru językowego.
6. Kształtowanie postawy ciekawości, tolerancji i otwartości wobec innych kultur.
7. Utrwalanie zasad wymowy niemieckiej poprzez słuchanie i śpiewanie piosenek.
8. Poszerzanie zasobu słownictwa uczniów.
Uczniowie poznają niemieckie zespoły muzyczne. Zbierają informacje o muzykach. Poznają rodzaje niemieckiej muzyki, słuchają piosenek, ucząc się przy tym nowego słownictwa. Ćwiczą sprawności pisania
i rozumienia ze słuchu oraz mówienia, poszerzają zasób słownictwa.
Pracują wykorzystując Internet, poznając adresy stron związanych z tematem.
Na zakończenie projektu nauczyciel rozdaje uczniom akty nadania tytułu „Znawcy Muzyki Niemieckiej”.

Typ projektu: projekt badawczy, projekt grupowy
Termin realizacji projektu: listopad – kwiecień 2015r.
Justyna Korpalska,
5Magia czy Fizyka?1. Rozbudzenie ciekawości otaczającego świata, oraz nauczenie prowadzenia obserwacji
i wyciągnięcie wniosków z doświadczeń
i eksperymentów.
2. Przeprowadzenie zabaw
badawczych i eksperymentów o charakterze badawczym, które dają okazję odkrywania
i zgłębiania fascynującego świata przyrody
i techniki.
3. Zamiana roli ucznia z biernego słuchacza
na aktywnego badacza.
4. Zdobycie i poszerzenie wiedzy z fizyki;
5. Uzmysłowienie uczniom, że każda dyscyplina naukowa jest niezbędna do dogłębnego poznania wybranego zagadnienia.
6. Nabycie umiejętności korzystania
z różnorodnych źródeł informacji książek, czasopism i programów popularnonaukowych, Internetu, różnych instytucji.
7. Kształtowanie umiejętności rozumowania
i wnioskowania.
8. Rozwijanie twórczego myślenia.
Tematem projektu są doświadczenia
i eksperymenty fizyczne. Uczniowie wyszukują dla siebie pokazy, eksperymenty
i doświadczenia, które chcą zaprezentować.
Wykonują potrzebne pomoce, przeprowadzają doświadczenia zgodnie z instruktażem nauczyciela. Aktywnie uczestniczą w zajęciach, podejmują działania, przestrzegają zasad kontraktu. Potrafią dowieść poprzez własne działanie prawdziwość lub fałszu postawionego pytania badawczego. Tworzą prezentacje multimedialne, wykonują zdjęcia, filmy i plakaty związane z pokazem swoich doświadczeń.

Typ projektu: projekt badawczo-zadaniowy, projekt grupowy

Termin realizacji projektu: marzec/ kwiecień/ maj 2015r.
Magdalena Jeka, Malwina Belak
Skip to content