O PRZEDSZKOLU

Przedszkole Specjalne przyjmuje dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego z normą intelektualną, niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym, z niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz autyzmem.

Przedszkole dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w Powiatowym Zespole Kształcenia Specjalnego w Wejherowie powstało w 2017 roku. Wówczas były to dwie grupy: przedszkolna i grupa rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego. 21 września 2018 roku uroczyście obchodziliśmy otwarcie PRZEDSZKOLA w wyremontowanym budynku po dawnym WKU i PINB-ie. Remont rozpoczął się w listopadzie 2017 roku, a już 3 września 2018 roku rozpoczęliśmy zajęcia.

Edukacja przedszkolna odbywa się w oddziałach przedszkolnych i grupach rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego.

Przedszkole czynne jest od 7.00 do 16.00. Oprócz zajęć wychowania przedszkolnego wynikających z podstawy programowej dzieci realizują również zajęcia rewalidacyjne o charakterze: logopedycznym, korekcyjno – kompensacyjnym, integracji sensorycznej, gimnastyki korekcyjnej, usprawniania funkcjonalnego, terapii widzenia, hydroterapii.  Prowadzimy zajęcia z zakresu treningu umiejętności społecznych. Dzieci objęte są pomocą psychologiczno – pedagogiczną odpowiednio do potrzeb. Realizujemy zajęcia terapeutyczne zgodnie z zaleceniami zawartymi w  orzeczeniach wydawanych przez Poradnię Psychologiczo – Pedagogiczną. 

Organem prowadzącym państwowe Przedszkole Specjalne w Powiatowym Zespole Kształcenia Specjalnego jest Starostwo Powiatowe w Wejherowie. Przedszkole Specjalne jest placówką bezpłatną, rodzic ponosi jedynie koszty wyżywienia.

Misja

Podstawą  naszej pracy jest indywidualizacja procesu nauczania. Każde dziecko jest dla nas jednakowo ważne i wyjątkowe. Dobieramy takie narzędzia i metody, aby w jak największym stopniu wspierać i rozwijać ogólny rozwój naszych wychowanków.

W swojej pracy duży nacisk kładziemy na współpracę z rodzicami, których wspieramy i wdrażamy w metody pracy i działania wychowawcze, tak, aby proces terapeutyczny był spójny i jak najbardziej efektywny.

Kierujemy się szacunkiem oraz odpowiedzialnością za podejmowane działania, przestrzegamy zasad wynikających z Konwencji Praw Dziecka.

Kadra pedagogiczna

 mgr Kotowska Mirwina – wicedyrektor Powiatowego Zespołu Kształcenia Specjalnego w Wejherowie nadzorujący pracę przedszkola

mgr Borek Marta – oligofrenopedagog, logopeda, specjalista wczesnego wspomagania rozwoju, specjalista wychowania przedszkolnego, wychowawca grupy 

mgr Góźdź Elżbieta – terapeuta integracji sensorycznej, specjalista integracji bilateralnej, gimnastyki korekcyjnej 

mgr Jaskulska Agata – oligofrenopedagog, terapeuta zajęć korekcyjno – kompensacyjnych, terapii ręki

mgr Jedynak Karolina – oligofrenopedagog,  specjalista wychowania przedszkolnego, wychowawca grupy 

mgr Łoś Monika – oligofrenopedagog, specjalista wychowania przedszkolnego, specjalista wczesnego wspomagania rozwoju, wychowawca grupy 

mgr Knopik – Jażdżewska Danuta – oligofrenopedagog,  terapeuta terapii widzenia

mgr Maćkowiak Natalia – oligofrenopedagog, specjalista wychowania przedszkolnego, specjalista wczesnego wspomagania rozwoju, wychowawca grupy 

mgr Małas Justyna –oligofrenopedagog,  psycholog, terapeuta treningu umiejętności społecznych

mgr Marzejon Mirosława – oligofrenopedagog, specjalista wychowania przedszkolnego, wychowawca grupy 

mgr Roszman Katarzyna – oligofrenopedagog, specjalista wychowania przedszkolnego, wychowawca grupy 

mgr Simenak Rudolf – oligogfenopedagog, terapeuta zajęć hydroterapii

mgr Szyguła Magdalena – oligofrenopedagog, specjalista wychowania przedszkolnego, wychowawca grupy 

mgr Wrońska Małgorzata –  oligofrenopedagog, specjalista wychowania przedszkolnego, wychowawca grupy 

mgr Zacholska Aleksandra – oligofrenopedagog, specjalista wychowania przedszkolnego, wychowawca grupy

mgr Zając Agnieszka – oligofrenopedagog, logopeda, specjalista wychowania przedszkolnego, wychowawca grupy, 

mgr Zaremba Agata – oligofrenopedagog, specjalista wychowania przedszkolnego,  specjalista wczesnego wspomagania rozwoju, wychowawca grupy 

 

Skip to content