Deklaracja dostępności Powiatowego Zespołu Kształcenia Specjalnego. Specjalny Ośrodek Wejherowo.

Powiatowy Zespół Kształcenia Specjalnego w Wejherowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Powiatowego Zespołu Kształcenia Specjalnego. Specjalny Ośrodek Wejherowo..

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • część materiałów multimedialnych, dokumenty tekstowe i tekstowo-graficzne, prezentacje i filmy multimedialne, dokumenty w formacie pdf – nie są zgodne z wymogami określonymi w ustawie o dostępności cyfrowej

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Roman Klawikowski.
 • E-mail: kierownik@pzks.edu.pl
 • Telefon: 586722205

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Powiatowego Zespołu Kształcenia Specjalnego w Wejherowie
 • Adres: 84-200 Wejherowo ul. Sobieskiego 279
 • E-mail: pzks.sekretariat@pzks.edu.pl
 • Telefon: 586722205

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Powiatowy Zespół Kształcenia Specjalnego w Wejherowie posiada 6 budynków użyteczności publicznej o funkcji edukacyjnej.

I. Przy ul. Sobieskiego 279 położone są budynki :

a) szkoły podstawowej – z podjazdem dla osób niepełnosprawnych do wejścia głównego, windą umożliwiającą dostęp na 3 kondygnacje, na 3    kondygnacjach toaleta dla osób niepełnosprawnych, brak wydzielonych parkingów dla osób niepełnosprawnych.

b) internatu i stołówki – parter budynku wraz z częścią administracyjną i stołówką jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, brak wydzielonego parkingu dla osób niepełnosprawnych.

c) szkoła z salą gimnastyczną – parter budynku wraz z jednym sanitariatem jest dostępny dla osób niepełnosprawnych, brak wydzielonego parkingu dla osób niepełnosprawnych.

II. Przy ul. Sobieskiego 277D:

a) szkoła branżowa – budynek dostępny dla osób niepełnosprawnych . Winda umożliwia dostęp do 2 kondygnacji. Dwa sanitariaty dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Brak wydzielonego parkingu dla niepełnosprawnych.

b) szkoła przysposabiająca do pracy – budynek dostępny dla osób niepełnosprawnych. Platforma przyschodowa zapewnia dostęp na dwie kondygnacje budynku . Na każdej – sanitariat dla osób niepełnosprawnych. Brak wydzielonego parkingu dla osób niepełnosprawnych.

III. Przy ul. Sobieskiego 277A jest przedszkole – budynek dostępny dla osób niepełnosprawnych. Winda umożliwiająca dostęp do 3 kondygnacji, na każdej jest sanitariat dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wydzielone dwa miejsca parkingowe dla niepełnosprawnych.

Budynki umożliwiają ewakuację osób niepełnosprawnych z części przeznaczonych do obsługi interesantów.

W budynkach nie ma oznaczeń w języku brailla.

Skip to content