STREFA DZIECKA

Rodzaje zajęć terapeutycznych

 •  Logopedia

Zajęcia logopedyczne służą poprawie komunikacji językowej, która znacząco wpływa na rozwój intelektualny, emocjonalny i społeczny dziecka. Terapeuta w oparciu o zalecenia znajdujące się w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego i własną obserwację prowadzi zajęcia mające na celu stymulację rozwoju mowy, eliminowanie zaburzeń (artykulacja, mowa, głos, karmienie połykanie itp.) oraz profilaktykę zapobiegania zaburzeń komunikacji językowej.

Zajęcia odbywają się w specjalnie przystosowanym gabinecie logopedycznym i prowadzone są z wykorzystaniem różnorodnych narzędzi multimedialnych oraz pomocy dydaktycznych.

W czasie terapii logopeda skupia się na korygowaniu zaburzonej mowy, ale pamięta również o ćwiczeniach usprawniających narządy artykulacyjne, percepcję wzrokową, percepcję słuchową, orientację przestrzenną oraz motorykę dużą i małą. Wprowadza też elementy ćwiczeń ułatwiających naukę czytania i pisania, doskonali rozwój ruchowy i emocjonalny.

 • Gimnastyka korekcyjna 

Skierowana jest przede wszystkim na zapobieganie i korygowanie wad postawy. Specjalnie dobrane ćwiczenia mają bezpośredni wpływ na korekcję postawy: zwiększenie siły mięśni, wytworzenie nawyku utrzymywania prawidłowej postawy ciała. Pośrednio wpływają również na wydolność i sprawność organizmu.

Celem gimnastyki korekcyjnej jest przede wszystkim:

 • wyrobienie nawyku prawidłowej postawy ciała
 • korekcje istniejących wad postawy i zapobieganie ich pogłębianiu
 • podniesienie ogólnej sprawności i wydolności organizmu dziecka
 • rozciąganie mięśni nadmiernie przykurczonych i skracanie nadmiernie rozciągniętych
 • zwiększanie zakresu ruchu w stawach

 

 •  Integracja bilateralna

Zajęcia z zakresu integracji bilateralnej mają pomóc w doskonaleniu współpracy półkul mózgowych. Dziecko podczas terapii uczy się poznawać prawidłowe wzorce ruchowe, schemat swojego ciała oraz odnajdować położenie własnego ciała w przestrzeni. Podczas zajęć terapeuta dobiera takie ćwiczenia, które pozwalają dziecku na nabywanie umiejętności koordynowania i współpracy obu stron ciała w ruchu. Celem ćwiczeń jest, w zależności od potrzeb, stymulowanie lub hamowanie układu motorycznego i sensorycznego.

Dzięki zajęciom z integracji bilateralnej poprawia się:

 • znajomość schematu ciała i świadomość ciała
 • równowaga statyczna i dynamiczna
 • kontrola postawy
 • współpraca między półkulami mózgowymi
 • poczucie kierunku
 • pamięć sekwencyjna i planowanie ruchów
 • automatyzacja ruchów
 • ogólne działanie funkcji poznawczych, percepcji, uwagi i pamięci

 

 • Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne 

Jest to rodzaj terapii pedagogicznej, która przede wszystkim ma na celu korygowanie i kompensowanie zaburzeń psychoruchowych dziecka, które mają znaczący wpływ na opanowanie przez niego prawidłowych umiejętności. Zajęcia skupiają się na zdobywaniu przez dziecko wiadomości i umiejętności oraz doskonaleniu umiejętności już zdobytych. Indywidualny charakter zajęć gwarantuje optymalną współpracę między dzieckiem a terapeutą i zwiększa motywację i samodzielność w czasie działania.

W czasie terapii pracuje się między innymi nad kształtowaniem i usprawnianiem:

 • koncentracji uwagi i spostrzegawczości
 • logicznego myślenia, myślenia przyczynowo – skutkowego
 • percepcji słuchowej i wzrokowej
 • motoryki dużej i małej ciała
 • koordynacji wzrokowo – ruchowej i słuchowo – wzrokowej
 • pamięci i wyobrażeń
 • podstawowych umiejętności edukacyjnych tj. liczenie, pisanie, czytanie
 • Terapia widzenia

Zajęcia terapii widzenia prowadzą do usprawniania funkcji wzrokowych dziecka. Polegają na rozwijaniu umiejętności posługiwania się wzrokiem, w tym zwiększaniu możliwości wzrokowych i komfortu widzenia obuocznego w codziennym funkcjonowaniu. Podczas treningu wzrokowego dziecko uczy się świadomie używać swoich oczu.

Korzyści płynące z terapii widzenia to przede wszystkim:

 • usprawnienie pracy mięśni zewnątrzgałkowych
 • wpływ na ustawienie oczu
 • usprawnienie akomodacji oka
 • niwelowanie nieprzyjemnych objawów ze strony układu wzrokowego
 • pomoc w osiągnięciu komfortowego widzenia obuocznego

 

 • Hydromasaż

Hydromasaż jest zabiegiem rehabilitacyjnym, który ma pozytywny wpływ na ogólne samopoczucie dziecka. Masaż wodny łagodzi dolegliwości bólowe (tj. ból głowy, bóle stawów), rozluźnia napięte mięśnie, ma korzystny wpływ na skórę, usuwa oznaki zmęczenia oraz relaksuje ciało i umysł.

Zajęcia odbywają się w specjalnym pomieszczeniu do hydroterapii, w którym znajduje się profesjonalna wanna z hydromasażem. Jako uzupełnienie podczas masażu wodnego terapeuta wprowadza aromaterapię, która dodatkowo poprawia psychofizyczne funkcjonowanie dziecka.

 
Metody pracy

Duży nacisk kładziemy na indywidualizację metod pracy w przedszkolu, dostosowaną do  wieku i możliwości dziecka.

Do metod stosowanych w naszym przedszkolu zaliczamy:

 • indywidualizacja pracy w oparciu o Stosowaną Analizę Zachowania
 • program aktywności Knillów
 • stymulacja polisensoryczna w oparciu o Poranny Krąg
 • Metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherborne
 • Metoda Dobrego Startu
 • terapia ręki
 • Metoda krakowska

 

 

 

Skip to content