Zajęcia rewalidacyjne kształtujące kompetencje emocjonalno – społeczne

służą kształtowaniu i rozwijaniu kompetencji emocjonalnych i społecznych, a więc umiejętności rozpoznawania i panowania nad swoimi emocjami, ale także odczytywania emocji innych i adekwatnego zachowania
się w danej sytuacji społecznej.
Najważniejszym celem zajęć jest dbałość o integralny rozwój biologiczny, poznawczy, emocjonalny, społeczny i moralny ucznia oraz wprowadzenie go w świat wartości. Zajęcia ukierunkowane są na rozwój umiejętności skutecznego komunikowania się, rozwiązywanie konfliktów, okazywanie empatii, rozumienia własnych emocji, a także rozwój zdolności radzenia sobie z problemami związanymi z procesem rozwoju i dojrzewania. Kompetencje emocjonalno – społeczne kształtowane są w czasie pracy z uczniem, ponieważ to właśnie te kompetencje nabywane są poprzez obserwację, naśladownictwo, dlatego tak ważny staje
się przykład osób dorosłych.

Skip to content