Ogólne info o projekcie

Projekt pt. „Zawody bez barier – nadzieją na przekraczanie granic”- Europejska mobilność uczniów niepełnosprawnych intelektualnie sposobem na wzrost kompetencji kluczowych i zawodowych oraz włączenie społeczne.

 

Projekt jest całkowicie finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus+ , będzie realizowany w PZKS w Wejherowie przez 24 miesiące: od 30.09.2019r.do 29.09.2021r.

Głównym celem projektu jest przełamywanie barier związanych z niepełnosprawnością intelektualną uczniów poprzez zapewnienie im jakości oraz efektywności kształcenia zawodowego i ogólnego z uwzględnieniem predyspozycji psychofizycznych, w taki sposób, aby mogli jak najlepiej samodzielnie funkcjonować w społeczeństwie.

Cele szczegółowe projektu to m.in.: 

 • Podniesienie kompetencji i kwalifikacji zawodowych, w tym umiejętności praktycznych młodzieży kształcącej się w zawodach: pracownik pomocniczy obsługi hotelowej, kucharz oraz murarz-tynkarz.
 • Dążenie do zapewnienia niepełnosprawnym intelektualnie uczniom zdobywania kompetencji zawodowych na równi z ich pełnosprawnymi kolegami dzięki kształceniu praktycznemu w powiązaniu z pracodawcami, także z terenu UE.
 • Zwiększenie szans uczniów na zdobycie pozytywnego wyniku podczas egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.
 • Podniesienie poczucia własnej wartości poprzez rozwój osobisty i zawodowy, przełamywanie strachu, radzenie sobie z barierami (nie tylko fizycznymi) oraz wszechstronne usamodzielnianie (zarówno w kontaktach interpersonalnych, jak i w zakresie wykonywanych zadań praktycznych).
 • Wypracowanie skutecznych, nowoczesnych form aktywizacji społeczno-zawodowej osób z niepełnosprawnością intelektualną.
 • Zdobycie kompetencji kluczowych, w głównej mierze kompetencji językowych w zakresie języka angielskiego zawodowego oraz hiszpańskiego użytkowego, społecznych oraz kompetencji w zakresie stosowania TIK.
 • Poszerzenie horyzontów uczniów przez poznanie innych kultur i narodów UE, doprowadzające do wzrostu świadomości międzykulturowej, a tym samym kształtujące poczucie tolerancji, otwartości i uznania wobec innych kultur, odmienności i religii.
 • Wyrównywanie szans na zatrudnienie i uzyskanie niezależności życiowej osób niepełnosprawnych intelektualnie, co stanowi źródło satysfakcji i motywacji do dalszego rozwoju oraz daje poczucie włączenia społecznego.
 • Podniesienie jakości pracy placówki poprzez wzbogacenie i uatrakcyjnienie oferty kształcenia, zwiększenie poziomu wykształcenia i przygotowania niepełnosprawnych intelektualnie do zmieniającego się rynku pracy w Polsce i UE oraz nawiązanie długofalowej współpracy placówki z partnerami zagranicznymi w zakresie kształcenia zawodowego.
 • Podniesienie kompetencji zawodowych i językowych nauczycieli pełniących rolę osób towarzyszących poprzez kontakt z pracodawcami, hiszpańskimi metodami pracy, nowoczesnymi technologiami, innowacjami z możliwością wdrożenia zdobytej wiedzy podczas zajęć w zakresie nauczania przedmiotów zawodowych.
 • Promocja działań PZKS w środowisku lokalnym i podwyższenie jej atrakcyjności,

Adresatami projektu są uczniowie PZKS :

 • z Branżowej Szkoły I stopnia nr 5 kształcący się w zawodach: pracownik pomocniczy obsługi hotelowej, kucharz, murarz-tynkarz
 • ze Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy

Cele będą realizowane poprzez organizację praktyk zawodowych dla 48 ucznió(uczestników mobilności) PZKS w hiszpańskich przedsiębiorstwach o profilach działalności zgodnych z kierunkiem kształcenia uczestników. A efekty, umiejętności praktykanta zostaną przygotowane i wprowadzone do Certyfikatu Europass Mobilność, który będzie pełnił funkcję wykazu osiągnieć uczniów jako jedno z narzędzi systemu ECVET.

W ramach projektu odbędą się 3 mobilności: 

I grupa 16 uczniów 1.02.2020 r. – 22.02.2020 r.

II grupa 16 uczniów  29.11.2020 r. – 19.12.2020 r.

III grupa 16 uczniów 7.03.2021 r. – 27.03.2021 r.

Instytucja Partnerska

 

  

https://euromind.es

Koordynatorzy projektu: Renata Solarczyk – Wicedyrektor PZKS, Aleksandra Kotowicz- nauczyciel biologii i chemii, Jerzy Król- nauczyciel teoretycznych przedmiotów  zawodowych w zawodzie murarz-tynkarz oraz fizyki.

 

Skip to content