STREFA RODZICA

REKRUTACJA

Przedszkole jest placówką oświatową dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną ze względu na: niepełnosprawność ruchową, niepełnosprawność intelektualną, niedowidzenie, niedosłuch, niepełnosprawność ruchową, autyzm oraz niepełnosprawności sprzężone.

Skip to content