RODO

Klauzula informacyjna kliknij

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Z dniem 25 maja 2018 roku zaczęły obowiązywać nowe przepisy o ochronie danych osobowych (RODO). W związku z tym pragniemy poinformować o zasadach przetwarzania danych osobowych przez naszą szkołę.

Dokładamy wszelkich starań w celu ochrony danych przed nieuprawnionym dostępem, modyfikacją czy zniszczeniem, a także regularnie sprawdzamy zgodność naszych procesów z wewnętrzną Polityką Bezpieczeństwa, gwarantując tym samym bezpieczeństwo ich przetwarzania.

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Twoich danych osobowych jest Powiatowy Zespół Kształcenia Specjalnego w Wejherowie, ul. Sobieskiego 279. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – Małgorzatę Zgutka oraz Zastępcę Inspektora Ochrony Danych – Jakuba Szymczak. Mogą się Państwo skontaktować z inspektorem lub jego zastępcą  poprzez  e-mail: inspektor.rodo@pzks.edu.pl. Szkoła może przetwarzać Twoje dane osobowe, aby:

 •  realizować obowiązek edukacyjny;
 •  przeprowadzać rekrutacje;
 •  promować działalność szkoły oraz umiejętności i osiągnięcia dziecka na szkolnej stronie www,   na terenie szkoły oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej;
 •  umożliwiać udział dziecka w konkursach, zawodach, olimpiadach i innych formach współzawodnictwa;
 •  zapewniać bezpieczeństwo osób i mienia oraz porządku publicznego na terenie szkoły;
 •  umożliwiać udział dziecka w zorganizowanych wyjściach i wycieczkach szkolnych;
 •  umożliwiać udział dziecka w programach współpracy edukacyjnej między podmiotami z Unii Europejskiej;
 •  prowadzić dokumentację księgową wszystkich transakcji finansowych;
 •  umożliwiać udział dziecka w organizowanych przez szkołę posiłkach;
 •  umożliwiać odbiór dziecka ze szkoły przez osoby które upoważniłeś;
 •  realizować umowy z kontrahentami;

W jakim zakresie szkoła może przetwarzać Twoje dane?

Imię, nazwisko i adres Twój oraz dziecka; telefon kontaktowy; adres e-mail, PESEL dziecka; prace, oceny, frekwencja i opinie dot. dziecka; historia edukacji dziecka; informacje o stanie zdrowia dziecka; imię i nazwisko osoby upoważnionej do odbioru dziecka; Twój bank i numer rachunku bankowego, z którego dokonywałeś płatności; IP komputera, informacje o urządzeniu, z którego korzystasz odwiedzając naszą stronę, w tym o jego ustawieniu (np. przeglądarka, rozdzielczość ekranu); dodatkowe informacje o sobie, które mogłeś zawrzeć w korespondencji e-mail lub tradycyjnej oraz które mogłeś podać w trakcie rozmowy telefonicznej lub osobistej z pracownikiem szkoły; Twój podpis; udzielone przez Ciebie zgody.

Na jakiej podstawie szkoła przetwarza Twoje dane?

 • ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 t.j. z dnia 2018.05.24) oraz ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2017.2198 t.j. z dnia 2017.11.29) ze wskazanymi
 • przepisy regulujące działalność szkoły;
 • prawnie uzasadniony interes szkoły;
 • Twoje pisemne zgody na przetwarzanie.

Jak długo szkoła przetwarza Twoje dane?

Twoje dane osobowe przechowywane są jedynie tak długo jak to jest niezbędne. Szkoła nie może usuwać danych związanych z obowiązkiem edukacyjnym. Dane osobowe wykorzystywane w pozostałych celach przechowywać będziemy przez okres 10 lat od ukończenia edukacji lub wygaśnięcia innych terminów wynikających z przepisów prawa.

Komu szkoła przekazuje Twoje dane?

Nie sprzedajemy Twoich danych, nie udostępniamy komercyjnie Twoich danych podmiotom trzecim.

W niektórych sytuacjach mamy prawo przekazać dalej Twoje dane – jeśli będzie to konieczne, abyśmy

mogli wykonywać nasze obowiązki.

Możemy przekazywać Twoje dane wyłącznie czterem grupom:

 •  osobom upoważnionym przez szkołę, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki;
 •  podmiotom przetwarzającym – którym zlecimy czynności wymagające przetwarzania danych;
 •  innym odbiorcom np. Urzędowi Miasta, Kuratorium Oświaty w Gdańsku, MEN, placówkom edukacyjnym z obszaru Unii Europejskiej, dostawcom usług pocztowych i innym uprawnionym podmiotom;
 •  Twoje dane mogą być przekazywane do państw trzecich (m.in. USA) w związku z wykorzystaniem narzędzi analitycznych, służących do zanonimizowanego śledzenia zachowań użytkowników na szkolnej stronie www, w szczególności takich jak Google Analytics, Gemius Traffic, Chartbeat.

Twoje uprawnienia

 • prawo żądania dostępu do danych osobowych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo przenoszenia danych do innego administratora danych;
 • masz także prawo do złożenia skargi bezpośrednio do organu nadzoru (od 25 maja 2018 roku jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych). W ramach wykonania tego uprawnienia powinieneś podać pełny opis zaistniałej sytuacji oraz wskazać jakie działanie uznajesz za naruszające Twoje prawa.

 

 

Informujemy o możliwości okresowej aktualizacji niniejszej informacji zgodnie z obowiązującym prawem

(np. jeśli wdrażamy nowe systemy lub procesy, które wiążą się z wykorzystaniem danych osobowych) i w takim przypadku będziemy Cię odpowiednio informować o wprowadzanych zmianach.

 

Skip to content