Zajęcia rewalidacyjne o charakterze korekcyjno- kompensacyjnym

Zajęcia ukierunkowane są na korygowanie i kompensowanie zaburzeń psychoruchowych dziecka jako jednej ze szczególnie ważnych przyczyn niepowodzeń w szkole. Są dedykowane uczniom, którzy mają zaburzenia funkcji wzrokowych, słuchowych czy ruchowych. Z zajęć korzystają dzieci, którym zaburzenia rozwojowe utrudniają opanowanie danych umiejętności, uznawanych za podstawowe. Każdy uczestnik realizuje indywidualny program terapii stworzony w oparciu o zalecenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i nauczyciela prowadzącego grupę. Na zajęciach panuje serdeczna i przyjazna atmosfera, która wyzwala w uczniu zaufanie, poczucie bezpieczeństwa i sprzyja aktywnemu uczestnictwu w zajęciach. Głównym celem zajęć o charakterze korekcyjno-kompensacyjnych jest: pomoc uczniowi w pokonaniu trudności uniemożliwiających mu uzyskiwanie dobrych wyników w szkole, budowanie u niego adekwatnej samooceny, stworzenie uczniowi możliwości wszechstronnego umysłowego, emocjonalnego i społecznego rozwoju.

Skip to content