Ogólne informacje o projekcie

 

„Uważność na człowieka daje moc”– czyli jak przełożyć pracę z osobami niepeł-nosprawnymi na dobrą energię w życiu – podniesienie kompetencji pedagogów PZKS w Wejherowie w wymiarze europejskim oraz przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu.

Projekt jest całkowicie finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus+ , będzie realizowany w PZKS w Wejherowie przez 24 miesiące: od 01.10.2019r. do 30.09.2021r.

Głównym celem projektu jest podnoszenie kompetencji zawodowych pracowników pedagogicznych PZKS w Wejherowie poprzez szkolenie w kraju o odmiennej kulturze i mentalności. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry pedagogicznej w wymiarze europejskim ujęte jest w strategicznym Euro-pejskim Planie Rozwoju placówki i ma za zadanie zdobycie wiedzy, doświadcze-nia zawodowego, oraz umiejętności praktycznych, które przeniesione na rodzimy grunt (dobre praktyki) pozwolą na stosowanie innowacyjnych, multisensorycz-nych metod pracy z młodzieżą niepełnosprawną intelektualnie. Praca z młodzieżą niepełnosprawną intelektualnie, często z różnymi sprzężeniami, wymaga od nauczycieli wyjątkowej wiedzy i umiejętności, stosowania wielorakich metod pracy i ciągłego poszukiwania sposobów stymulacji, bodźców, które pomagają i wspomagają proces edukacyjny młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie. Ważnym elementem w pracy pedagoga specjalnego jest również uważność i umiejętność redukcji stresu, radzenie sobie w trudnych sytuacjach wychowaw-czych.

Cele szczegółowe projektu to:
* Doskonalenie metod i form pracy z wykorzystaniem nowo nabytych umiejętno-ści w kształceniu młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie, jako za-pewnienie kadrze nauczycieli możliwości ciągłego dokształcania się i aktualizo-wania swojej wiedzy i dbania o dobry wizerunek placówki kształcą-cej osoby niepełnosprawne,
* Wypracowanie odmiennych, interesujących, nowatorskich sposobów naucza-nia, pobudzania i stymulacji uczniów z niepełnosprawnością intelektualną, po-przez budowanie wsparcia dla działań edukacyjnych i wychowawczych pla-cówki przygotowującej uczniów niepełnosprawnych intelektualnie do w miarę możliwości samodzielnego życia, co umożliwi pełne włączenie społeczne,
* Doskonalenie kompetencji językowych w tym praktycznego posługiwania się językiem angielskim, w celu propagowania wspólnych europejskich wartości, wspierania integracji społecznej, zwiększenia zrozumienia międzykulturowego i wzmacniania poczucia przynależności do społeczności,
* Przeniesienie przykładów „dobrych praktyk” do naszej placówki, społeczności lokalnej przez wymianę doświadczeń z nauczycielami z innych krajów europej-skich oraz kadrą zarządzającą w kształceniu ogólnym i zawodowym,
* Nauka metod i technik radzenia sobie ze stresem i trudnymi emocjami, jako sposób przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu nauczycieli i wzmacnianie poczucia własnej wartości, umiejętności społecznych uczniów,
* Poznanie metod pracy z osobami niepełnopsprawnymi intelektualnie w szkole integracyjnej w Hiszpanii, aby zwiększyć zdolność wywoływania zmian w placówce pod względem kwalifikacji i kompetencji zawodowych uczniów nie-pełnosprawnych,
* Poznanie bogactwa kulturowego, historycznego, mentalnego innych narodowości i kultur europejskich, w celu poszerzenia horyzontów, świato-poglądu i zainteresowań w kontekście Unii Europejskiej wśród nauczycieli i niepełnosprawnych uczniów PZKS co w efekcie przyniesie tolerancję, otwar-tość wobec innych kultur, narodów i religii,

Adresatami projektu są nauczyciele PZKS pracujący w :

– Branżowej Szkole I stopnia nr 5
– Szkole Specjalnej Przysposabiającej do Pracy

Cele będą realizowane poprzez organizację 3 wyjazdów do Hiszpanii (Sewilla), 14 nauczycieli na 2 szkolenia oraz Job Shadowing. A efekty, umiejętności uczest-ników mobilności zostaną przygotowane i wprowadzone do Certyfikatu Euro-pass Mobilność oraz Europass Paszport Językowy.

W ramach projektu odbędą się 3 mobilności:

I grupa 5 nauczycieli, szkolenie „All children are special”
od 27.06.2020 r. do 04.07.2020 r.
II grupa 5 nauczycieli, szkolenie „ Mindfullness Based Stress Reduction”
od 24.10.2020 r. do 31.10.2020 r.
III grupa 4 nauczycieli, Job Shadowing w Salesianos Trinidad
od 06.03.2021 r. do 13.03.2021r.

Partnerami projektu są:

euroMinds Projects

https://euromind.es

 

https://idevelopcourses.com/

Salesianos Trinidad

Z uwagi na zaistniałą sytuację epidemiologiczną, związaną z ogłoszeniem przez
Światową Organizację Zdrowia pandemii koronawirusa (wywołującego COVID-
19) oraz za zgodą Narodowej Agencji Programu ERASMUS + projekt
"Uważność na człowieka daje moc"– czyli jak przełożyć pracę z osobami
niepełnosprawnymi na dobrą energię w życiu – podniesienie kompetencji
pedagogów PZKS w Wejherowie w wymiarze europejskim oraz
przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu zostaje wydłużony o 12 miesięcy do
30.09.2022r.

Nowe terminy mobilności nauczycieli:
I grupa 5 nauczycieli, szkolenie „ Mindfullness Based Stress Reduction”
od 21.11.2021 r. do 27.11.2021 r.
II grupa 4 nauczycieli, Job Shadowing w Salesianos Trinidad
od 26.03.2022 r. do 02.04.2022r.
III grupa 5 nauczycieli, szkolenie „All children are special”
od 02.04.2022 r. do 09.04.2022 r.

Koordynator projektu:

Aleksandra Kotowicz- nauczyciel biologii i chemii,

Skip to content