Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

W naszej placówce organizowane są zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju. Zajęcia odbywają się na terenie przedszkola, w specjalistycznych gabinetach: logopedycznym, terapii widzenia, sali rehabilitacyjnej, doznawania świata oraz w salach rewalidacji indywidualnej.

Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci ma na celu pobudzanie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka od chwili objęcia dziecka zajęciami na podstawie opinii wydanej przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną do podjęcia nauki w szkole.

Zajęcia są całkowicie bezpłatne.

W skład zespołu wczesnego wspomagania rozwoju wchodzą:

  • koordynator prac zespołu wicedyrektor PZKS
  • pedagog specjalny
  • psycholog
  • logopeda
  • specjalista z zakresu usprawniania ruchowego

Zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju odbywają się w wymiarze 4 do 8 godzin w miesiącu, w zależności od możliwości psychofizycznych i potrzeb dziecka. Prowadzone są indywidualnie z dzieckiem i jego rodziną. W przypadku dzieci, które ukończyły 3 rok życia zajęcia mogą być prowadzone w grupach.

Zajęcia rozpoczynają się powitaniem w formie Porannego Kręgu lub przy wykorzystaniu metody W. Sherborne lub Knill.

Jak zapisać dziecko na zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju?

Podstawowym dokumentem niezbędnym do objęcia dziecka zajęciami jest opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju wydana przez zespół orzekający działający w publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej. Poradnia psychologiczno pedagogiczna w Wejherowie www.poradnia-wejherowo.pl

Po otrzymaniu opinii rodzice powinni złożyć do dyrektora placówki prośbę o zorganizowanie zajęć zgodnych z opinią o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju.

Jak długo dziecko jest objęte zajęciami z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju?

Wczesnym wspomaganiem rozwoju objęte są dzieci od chwili otrzymania opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju do rozpoczęcia nauki w szkole.

Skip to content