O PRZEDSZKOLU

Historia

Przedszkole Specjalne dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w Powiatowym Zespole Kształcenia Specjalnego w Wejherowie powstało w 2017 roku. Wówczas były to dwie grupy: przedszkolna i grupa rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego. 21 września 2018 roku uroczyście obchodziliśmy otwarcie PRZEDSZKOLA w wyremontowanym budynku po dawnym WKU i PINB-ie. Remont rozpoczął się w listopadzie 2017 roku, a już
3 września 2018 roku rozpoczęliśmy zajęcia.
Na dzień dzisiejszy mamy 3 grupy przedszkolne 3,4 i 5-cio latków oraz pięć grup rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego, czyli popularne 0-ówki.
Przedszkole czynne jest od 7.00 do 16.00. Przebywają w nim dzieci z opiniami i orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego z normą intelektualną, niepełnosprawnością intelektualną w stopni lekkim, umiarkowanym i znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi (np. autyzm). Oprócz zajęć wychowania przedszkolnego wynikających z podstawy programowej dzieci realizują również zajęcia rewalidacyjne: terapię logopedyczną, zajęcia korekcyjno – kompensacyjne, integrację sensoryczną, gimnastykę korekcyjną, zajęcia usprawniania funkcjonalnego, terapię widzenia, hydroterapię. Zajęcia prowadzone są również w sali doznawania świata.
Dzieci objęte są pomocą psychologiczno – pedagogiczną odpowiednio do potrzeb.
Organizujemy uroczystości i imprezy okolicznościowe. Realizujemy zajęcia wynikające z podstawy programowej w atrakcyjnych dla dzieci formach (np. wycieczki, zajęcia integracyjne). Wykorzystujemy atrakcyjne i nowoczesne metody (m.in. indywidualizacja zajęć w oparciu o program Stosowanej Analizy Zachowania, Poranny Krąg, Metoda Knill’ów, Metoda Dobrego Startu, Metoda Krakowska, terapia ręki, sensoplastyka) po to, by w pełni wykorzystać potencjał dzieci i stymulować ich rozwój. Realizujemy zajęcia terapeutyczne zgodnie z zaleceniami zawartymi w  orzeczeniach wydawanych przez Poradnię Psychologiczo – Pedagogiczną tj.: logopedia, gimnastyka korekcyjna, integracja sensoryczna, integracja bilateralna, zajęcia korekcyjno – kompensacyjne, zajęcia usprawniania funkcjonalnego, terapia widzenia. Dysponujemy również specjalistycznym sprzętem do hydromasażu. Gwarantujemy właściwe warunki oraz opiekę Organem prowadzącym państwowe przedszkole specjalne jest Starostwo Powiatowe w Wejherowie. Przedszkole specjalne jest placówką bezpłatną, rodzic ponosi jedynie koszty wyżywienia.
Na terenie przedszkola organizowane są również zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju – czytaj dalej STREFA DZIECKA

Misja

Podstawą  naszej pracy jest indywidualizacja procesu nauczania. Każde dziecko jest dla nas jednakowo ważne i wyjątkowe. Dobieramy takie narzędzia i metody aby w jak największym stopniu wspierać i rozwijać ogólny rozwój naszych wychowanków.

W swojej pracy duży nacisk kładziemy na współpracę z rodzicami, których wspieramy i wdrażamy w metody pracy i działania wychowawcze, tak, aby proces terapeutyczny był spójny i jak najbardziej efektywny.

Kierujemy się szacunkiem oraz odpowiedzialnością za podejmowane działania, przestrzegamy zasad wynikających z Konwencji Praw Dziecka.

Kadra

 

Borek Marta – wychowawca grupy III “Krasnale”

Droździel Joanna – terapia widzenia

Dyś Agata – terapia logopedyczna

Góźdź Elżbieta – gimnastyka korekcyjna, integracja bilateralna

Jaskulska Agata – zajęcia korekcyjno – kompensacyjne, terapia ręki

Jedynak Karolina – wychowawca grupy 0C

Leśniowska Jolanta – terapia widzenia

Łoś Monika – wychowawca grupy 0D

Knopik – Jażdżewska Danuta – terapia widzenia

Maćkowiak Natalia – wychowawca grupy 0B

Małas Justyna – psycholog, trening umiejętności społecznych

Marzejon Mirosława – wychowawca grupy 0E

Michalska Ewa – zajęcia usprawniania funkcjonalnego

Patelczyk Karolina – terapia logopedyczna

Roszman Katarzyna – wychowawca grupy I “Smerfiki”

Simenak Rudolf – hydroterapia

Sobczyńska Małgorzata – wychowawca grupy 0A

Szyguła Magdalena – wychowawca grupy II “Skrzaty”

Wrońska Małgorzata – wychowawca grupy III “Krasnale”

Zając Agnieszka – wychowawca grupy I “Smerfiki”

Zaremba Agata – wychowawca grupy II “Skrzaty”

 

 

Skip to content