Oddziały przedszkolne

Zapraszamy dzieci 4,5 i 6-cio letnie do skorzystania z naszej oferty edukacyjnej.


Od 2009 roku w szkole podstawowej w SOSW nr 1 funkcjonują oddziały przedszkolne dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi.
W oddziałach tych dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego realizują przygotowanie przedszkolne do dnia, w którym rozpoczną naukę w klasie pierwszej. Oprócz zajęć wychowania przedszkolnego, w wymiarze 25 godzin tygodniowo, realizują zajęcia rewalidacyjne zgodnie z zaleceniami zawartymi
w orzeczeniu: terapia logopedyczna, zajęcia korekcyjno – kompensacyjne, terapia widzenia, zajęcia usprawniania funkcjonalnego, hipoterapia itp. Są objęte pomocą psychologiczno – pedagogiczna odpowiednio do potrzeb.

Organizujemy uroczystości i imprezy okolicznościowe. Realizujemy zajęcia wynikające z podstawy programowej w atrakcyjnych dla dzieci formach (np. wycieczki, zajęcia integracyjne). Wykorzystujemy atrakcyjne i nowoczesne metody (m.in. Poranny Krąg, Metoda Knill’ów, Metoda Dobrego Startu, EEG Biofeedback, metoda krakowska, elementy metody integracji sensorycznej)
po to, by w pełni wykorzystać potencjał dzieci i stymulować ich rozwój. 
Bierzemy udział w ogólnopolskich programach: „Szklanka mleka”, „Owoce w szkole”. Zapewniamy możliwość korzystania
z wyżywienia. Gwarantujemy właściwe warunki oraz opiekę .