Przedszkole Specjalne

 

Przedszkole Specjalne dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w Powiatowym Zespole Kształcenia Specjalnego w Wejherowie powstało w 2017 roku. Wówczas były to dwie grupy: przedszkolna i grupa rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego. 21 września 2018 roku uroczyście obchodziliśmy otwarcie PRZEDSZKOLA w wyremontowanym budynku po dawnym WKU i PINB-ie. Remont rozpoczął się w listopadzie 2017 roku, a już
3 września 2018 roku rozpoczęliśmy zajęcia.

Dzisiaj mamy dwie grupy przedszkolne 3,4 i 5-cio latków oraz cztery grupy rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego, czyli popularne 0-ówki.
Przedszkole czynne jest od 7.00 do 16.00. Przebywają w nim dzieci z opiniami i orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego z normą intelektualną, niepełnosprawnością intelektualną w stopni lekkim, umiarkowanym i znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi (np. autyzm). Oprócz zajęć wychowania przedszkolnego wynikających z podstawy programowej dzieci realizują również zajęcia rewalidacyjne: terapię logopedyczną, zajęcia korekcyjno – kompensacyjne, integrację sensoryczną, gimnastykę korekcyjną, zajęcia usprawniania funkcjonalnego, terapię widzenia, hydroterapię. Zajęcia prowadzone są również w sali doznawania świata.
Dzieci objęte są pomocą psychologiczno – pedagogiczna odpowiednio do potrzeb.
Organizujemy uroczystości i imprezy okolicznościowe. Realizujemy zajęcia wynikające z podstawy programowej w atrakcyjnych dla dzieci formach (np. wycieczki, zajęcia integracyjne). Wykorzystujemy atrakcyjne i nowoczesne metody (m.in. Poranny Krąg, Metoda Knill’ów, Metoda Dobrego Startu, Metoda Krakowska) po to, by w pełni wykorzystać potencjał dzieci i stymulować ich rozwój.
Gwarantujemy właściwe warunki oraz opiekę .