STREFA RODZICA

REKRUTACJA

Przedszkole jest placówką oświatową dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na: niepełnosprawność ruchową, niepełnosprawność intelektualną, niedowidzenie i niedosłuch oraz autyzm i niepełnosprawności sprzężone.

Kwalifikacja dzieci do przedszkola odbywa się przez cały rok. Jeżeli w placówce są wolne miejsca, wówczas dzieci przyjmowane są również w ciągu roku szkolnego. O kolejności przyjęcia decyduje data zgłoszenia dziecka. Poza kolejnością w szczególnych przypadkach pierwszeństwo mają dzieci posiadające rodzeństwo lub będące wychowankami Przedszkola lub PZKS. Ilość dzieci w oddziałach tj. grupach uwzględnia ich indywidualne potrzeby, zainteresowania i uzdolnienia oraz rodzaj i stopień niepełnosprawności. Liczba dzieci w oddziale Przedszkola wynosi:

  • w oddziale dla dzieci z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera – nie więcej niż 4;
  • w oddziale dla dzieci z niepełnosprawnościami sprzężonymi – nie więcej niż 4;
  • w oddziale dla dzieci niesłyszących i słabosłyszących – nie więcej niż 8;
  • w oddziale dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym – nie więcej niż 8;
  • w oddziale dla dzieci niewidomych lub słabowidzących – nie więcej niż 10;
  • w oddziale dla dzieci z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją – nie więcej niż 12;
  • w oddziale zorganizowanym dla dzieci z różnymi rodzajami niepełnosprawności o których mowa w pkt 1-6 – nie więcej niż 5.

Każdy rodzic, który ubiega się o przyjęcie dziecka do przedszkola powinien przedłożyć dyrektorowi orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez zespół orzekający, działający w publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej. Dokument ten powinien zawierać w punkcie o zaleceniach wskazanie do konieczności objęcia dziecka kształceniem w przedszkolu specjalnym.

Zał. 1 STATUT PRZEDSZKOLA SPECJALNEGO PZKS WEJHEROWO

STATUT PS

Skip to content