Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy

   Od 01 września 2004 roku Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy to jedyna w naszym powiecie szkoła ponadgimnazjalna kształcąca młodzież z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi.
 gospodarstwo_domowe
   SSPdP zapewnia kontynuację procesu edukacyjno – terapeutycznego do 24 roku życia, a także przygotowanie uczniów do podjęcia aktywności społecznej, dzięki której zdobędą szereg umiejętności wchodzących w zakres różnych zawodów na miarę swoich potrzeb, możliwości i ograniczeń.
3
   W szkole przysposabiającej do pracy w procesie kształcenia uczniów, wyodrębnia się:
1. zajęcia edukacyjne:
· funkcjonowanie osobiste i społeczne
· wychowanie fizyczne
· przysposobienie do pracy
· religię
2. zajęcia rewalidacyjne
· terapia logopedyczna
· zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
· gimnastyka korekcyjna
· EEG Biofeedback
terapia widzenia
3. zajęcia sportowe
4. zajęcia kształtujące kreatywność ( w ramach których prowadzony jest „Szkolny Zespół Taneczny Dżibasy” przez p. Jakuba Wałka i Małgorzate Jankowską )
img_0010 (800x600)
Duży nacisk kładziemy na przysposobienie do pracy, zapewniając uczniom zajęcia w pracowniach szkolnych. Mają one charakter praktyczny prowadzony w formie zajęć warsztatowych. Nabyte umiejętności uczniowie wykorzystują do:
· obsługi komputerów osobistych,
· przygotowania prostych posiłków,
· robienia prostych przetworów,
· tworzenia różnorodnych pamiątek, stroików świątecznych,
· napraw odzieży, szycia ręcznego i maszynowego, prasowania, prania ręcznego i w pralce,
krawiectwo
· drobnych napraw stolarskich, murarskich i malarskich,
· do zagospodarowywania terenu wokół szkoły i prowadzenia prac porządkowych.
Ponadto wytwory pracy uczniów sprzedawane są na kiermaszach i festynach, a także stanowią dekoracje w szkole.
Od lat współpracujemy z uczniami szkół przysposabiających do pracy z Gdyni. Pielęgnujemy tę przyjaźń poprzez wspólne spotkania i zabawy:
· Jesienne Święto Gier i Zabaw Ruchowych
Jesienne święto 2Jesienne święto gier i zabaw
· Bal Karnawałowy,IMG_0295
· Wycieczki, spotkania integracyjne (Mikołajki, Wigilie klasowe)
IMG_0070
Młodzież szkoły przysposabiającej do pracy aktywnie uczestniczy także w zajęciach pozalekcyjnych: koło teatralne, koło orgiami, warsztaty profilaktyczne, Szkolny Zespół Taneczny „Dżibasy”
Warunkiem przyjęcia do szkoły jest złożenie w sekretariacie szkoły następujących dokumentów:
· orzeczenie Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym, znacznym lub niepełnosprawnością sprzężoną
· skierowanie Starosty Powiatu
· świadectwo ukończenia gimnazjum
· opinia wychowawcy klasy
· trzy zdjęcia
· karta zdrowia z numerem PESEL i numerem ubezpieczenia