Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Drogi Rodzicu!

Jeżeli niepokoi Cię coś w zachowaniu Twojego dziecka, a nie rozpoczęło ono jeszcze nauki w szkole to pragniemy zainteresować Cię zajęciami wczesnego wspomagania rozwoju.

Zajęcia te mają na celu stymulację psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka od momentu zaobserwowania niepokojącego zachowania do czasu podjęcia nauki w szkole.
Wczesne wspomaganie rozwoju zapewnia także pomoc i wsparcie udzielane rodzicom w nabywaniu przez nich umiejętności pracy i postępowania z dzieckiem.
Zajęcia prowadzi wykwalifikowana i doświadczona kadra: psycholodzy, pedagodzy z zakresu oligofrenopedagogiki, surdopedagogiki i tyflopedagogiki, logopedzi, rehabilitanci.
Warunkiem zapisania dziecka jest pozyskanie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.
W ramach zajęć wczesnego wspomagania rozwoju oferujemy:
– poradnictwo i wsparcie psychologiczne;
– konsultacje i diagnozę logopedyczną i neurologopedyczną;
– usprawnianie funkcjonalne, fizykoterapię- hydroterapię;
– terapię pedagogiczną, usprawnianie funkcji percepcyjno-motorycznych;
– terapię biofeedback;
– zajęcia z zakresu integracji sensorycznej (SI);
– zajęcia z zakresu terapii ręki;
– stymulację polisensoryczną, zajęcia w sali doświadczania świata;
– zajęcia prowadzone z wykorzystaniem metod: Ruchu Rozwijającego W. Sherborne, Dobrego Startu, Krakowskiej ;Programów Aktywności M. i CH. Knillów oraz terapii wg. Affolter , Taktylnej dr Swietłany Masgutowej i behawioralnej; konsultacje i wsparcie rodziców w procesie terapii dziecka oraz pielęgnacji, opieki, stymulacji rozwoju i usprawniania w warunkach domowych.
ZAJĘCIA ODBYWAJĄ SIĘ BEZPŁATNIE
w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr1 w Wejherowie
i Ośrodku Rewalidacyjno-Wychowawczym w Rumi