Podsumowanie działań w ramach innowacji pedagogicznej „Praca czyni Mistrza”. Innowacja pedagogiczna „Praca czyni MISTRZA” realizowano w czasie zajęć edukacyjnych od 01.10.2023 do 31.05.2024. Zajęcia odbywały się cyklicznie podczas zajęć praktycznych uczniów Branżowej Szkoły I stopnia. Młodzież chętnie uczestniczyła w zajęciach, brała w nich aktywny udział i wcielała się w rolę „nauczyciela” „mentora”. W trakcie trwania innowacji młodzież miała możliwość rozpoznać u siebie predyspozycje przekazywania wiedzy kolegom ze Szkoły Przysposabiającej do Pracy. Uczniowie sprawnie posługiwali się sprzętami rzecznymi i zmechanizowanymi służącymi do porządkowania jednostki mieszkalnej oraz używały detergentów zgodnie z ich przeznaczeniem. Uczniowie Szkoły Przysposabiającej do Pracy sprawnie i samodzielnie porządkowali pokój hotelowy i węzeł higieniczno-sanitarny, brali udział w zajęciach w ogrodzie szkolnym oraz aktywnie pracowali z tablicą interaktywną pod okiem kolegów ze szkoły branżowej. Pracując w grupach młodzież rozwijała swoje kompetencje społeczne, doskonaliła komunikację, uczyła się kompromisu, organizacji pracy i współodpowiedzialności za nią . Ważną umiejętnością była też sztuka prezentacji swojej pracy przed grupą. W ramach wdrażania innowacji pedagogicznej prowadzona była obserwacja pracy uczniów pod kątem ich samodzielności oraz umiejętności współpracy w grupie. Pozwoliło to ocenić stopień realizacji założonych celów, wyciągnąć wnioski i wprowadzić niezbędne modyfikacje w przypadku prowadzenia podobnych zajęć w przyszłości.
Galeria zdjęć

Skip to content