zgodnie z informacją MEN od 18 maja 2020 roku zostaną wdrożone kolejne etapy powrotu do stacjonarnego funkcjonowania szkół i wybranych placówek oświatowych.
W pierwszej kolejności, za zgodą rodziców, prowadzone mają być zajęcia specjalistyczne z dziećmi posiadającymi opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju i zajęcia rewalidacyjne z uczniami posiadającymi orzeczenie oraz zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze. Zajęcia mają być prowadzone wyłącznie indywidualnie, z zachowaniem zasad sanitarnych.
Oznacza to, że nie wrócimy do planu lekcji i zajęć, który obowiązywał przed 12 marca 2020r. Ze względu na naszą specyfikę, prosimy Państwa o cierpliwość w oczekiwaniu na konkretne rozwiązania dla naszej placówki.
Apelujemy do Rodziców o wstrzymanie się z organizacją dowozów dzieci do szkoły do czasu podjęcia konkretnych ustaleń.
Od 25 maja br. mogą być przywrócone zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z możliwością prowadzenia zajęć dydaktycznych dla uczniów klas I-III szkół podstawowych, zorganizowane zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego.
MEN zapowiada, że w najbliższych dniach zostaną wydane odpowiednie regulacje prawne oraz szczegółowe wytyczne sanitarne, które umożliwią nam podjęcie bezpiecznych działań. Po ich opublikowaniu dyrektor placówki podejmie działania w celu organizacji bezpiecznych i spełniających wymogi sanitarne zajęć.
Podstawową sprawą jest Państwa wola i decyzja podjęta w stosunku do własnego dziecka, uwzględniająca jego stan zdrowia.
W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania placówek systemu oświaty ostateczną decyzję, co do organizacji pracy placówki, podejmuje dyrektor.

Z życzeniami zdrowia
Kadra Kierownicza PZKS w Wejherowie

Skip to content