Gimnazjum nr 1

Gimnazjum nr 1 Specjalne- Szkoła z Prawami Dziecka poprzez  trzyletni okres nauki przygotowuje uczniów do dokonania wyborów edukacyjnych odpowiednich do ich możliwości percepcyjnych i uzdolnień.

W strukturze organizacyjnej szkoły prowadzimy:

 • Zespoły edukacyjno- terapeutyczne dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym
 • Oddziały specjalne dla uczniów z upośledzeniem umysłowym
  w stopniu lekkim

Młodzież uczestniczy w zajęciach rewalidacyjnych:

 • terapia logopedyczna
 • zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
 • gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna
 • EEG Biofeedback
 • Socjoterapia
 • Tomatis

Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne stanowią wspaniałą ofertę spędzania wolnego czasu:

 • Koło matematyczno- fizyczne
 • Koło informatyczne
 • Koło biologiczne „Na zdrowie”
 • Koło teatralne

Uczniowie potrzebujący opieki mogą korzystać ze świetlicy, rozwijać umiejętności czytelnicze w bibliotece szkolnej.

Uczniowie gimnazjum uczestniczą  w programach profilaktycznych:

 • Pierwotna Profilaktyka Wad Cewy Nerwowej
 • Różowa Wstążeczka
 • Zapobieganie HIV/AIDS
 • Trzymaj formę
 • Warsztaty profilaktyczne

Od lat współpracujemy z:

 • Klubem Ekologicznym „Gaja” organizując akcje „Sprzątanie Świata, Dzień Drzewa, Zaadoptuj rzekę,
 • Komunalnym Związkiem Gmin „Dolina Redy i Chylonki” uczestnicząc w konkursie „Mała nakrętka –duży problem”, i w akcji : „W domowym piecu spalanie śmieci truje i rujnuje”,
 • Zakładem Usług Komunalnych w Wejherowie  uczestnicząc
  w konkursie „Selektywna zbiórka odpadów-Młodzież daje przykład”,
 • Firmą Greenfone Sp. Z o.o., Fundacją GAP Polska uczestnicząc
  w akcji zbierania niepotrzebnych telefonów komórkowych,

 

Od 2003 roku organizujemy Europejskie Spotkania Gimnazjalistów z Placówek Kształcenia Specjalnego Województwa Pomorskiego. Celem tych spotkań jest:

-Przybliżenie kultury i obyczajów  państw Unii Europejskiej

-propagowanie idei wspólnej Europy

-budowanie poczucia przynależności do wielkiej rodziny europejskiej

-kształtowanie pewności w działaniu i samodzielnym rozwiązywaniu sytuacji nietypowych

Warunki przyjęcia do szkoły:

 • orzeczenie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim, umiarkowanym,
 • skierowanie Starosty Powiatu
 • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej
 • zaświadczenie o przystąpieniu do sprawdzianu zewnętrznego w klasie szóstej (oddziały specjalne z lekkim upośledzeniem umysłowym)
 • opinia wychowawcy klasy
 • trzy zdjęcia
 • karta zdrowia z numerem PESEL i numerem ubezpieczenia

W klasie trzeciej uczniowie z lekkim upośledzeniem umysłowym przystępują
do egzaminu gimnazjalnego składającego się z trzech części:

 • humanistycznej
 • matematyczno-przyrodniczej
 • językowej (język niemiecki)
Skip to content