INFORMACJA DLA OPIEKUNA PRAWNEGO UCZNIA (DZIECKA)/ UCZNIA/ NAUCZYCIELA

Ze względu na obowiązek wprowadzenia kształcenia na odległość w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19 informuję, że w Powiatowym Zespole Kształcenia Specjalnego w Wejherowie zostały wdrożone rozwiązania służące do prowadzenia lekcji oraz komunikacji z dzieckiem/ uczniem i jego opiekunem prawnym:
1)komunikatory: Messenger, Whats Up, Skype;
2)media społecznościowe: Facebook;
3)platformy do spotkań on-line i pracy zdalnej: Zoom, Whereby, Google Hangouts, Jitsi.com;
4)platformy edukacyjnej do wspomagania pracy z uczniami: samequizy.pl, Learningapps.org, wordwall.net/pl, quizlet.com/pl, formularze Google, epodreczniki PWN, materiały elektroniczne wydawnictwa Harmonia, serwis YouTube.pl;
5)blog założony na potrzeby zdalnego nauczania: https://liblink.pl/igYm3eGmpU
6)narzędzia MS Office, Open Office, Libre Office, Acrobat Reader, PDFSam, programy do tworzenia prezentacji Prezi i Canva.com, programy do obróbki filmów edukacyjnych: Live Movie Maker, Video Maker;
7)przestrzeń chmurowa Google Dysk, OneDrive;
8)dodatkowo kontakt realizowany jest również poprzez: pocztę elektroniczną, stronę internetową PZKS
i ORW Rumia, e-dziennik firmy Librus, telefon (rozmowa, sms, mms), kuriera.

Wyżej wymienione narzędzia i platformy są dobierane indywidualnie do potrzeb dziecka/ ucznia w uzgodnieniu
z jego opiekunem prawnym.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Powiatowy Zespół Kształcenia Specjalnego w Wejherowie, ul. Sobieskiego 279, 84-200 Wejherowo.
Z inspektorem ochrony danych osobowych można skontaktować się poprzez e-mail:inspektor.rodo@pzks.edu.pl

Celem przetwarzania danych osobowych przekazywanych przez w/w rozwiązania jest realizacja zadań PZKS
w Wejherowie poprzez prowadzenie kształcenia na odległość w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19.
Podstawa przetwarzania danych jest Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r.
w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
Odbiorcami danych osobowych są podmioty, które udostępniły w/w narzędzia i platformy: firma Facebook, Microsoft, Zoom Video Communications Inc., Videonor, Google, Team Internet AG, Filing sp. z o. o., Verein LearningApps Bausteine, Visual Education Ltd., Quizlet Inc., Librus oraz podmioty, które świadczą nam usługi – np. IOD, firma informatyczna, hosting stron www i poczty elektronicznej.
Macie Państwo prawo do: ochrony swoich danych osobowych, dostępu do nich, uzyskania ich kopii, sprostowania, prawo do usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania, prawo do powiadomienia
o sprostowaniu, usunięciu lub ograniczeniu przetwarzania danych, prawo do kontaktu z IOD, prawo do odszkodowania za szkodę majątkową lub niemajątkową, prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl).

Podanie danych osobowych niezbędnych do realizacji kształcenia na odległość jest obowiązkowe ze względu na realizację obowiązku szkolnego/ obowiązku nauki.

Skip to content