IV Wojewódzki Konkurs Plastyczny „Wielkanocne jajo”
Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w organizowanym przez naszą placówkę IV Wojewódzkim Konkursie Plastycznym „Wielkanocne jajo”. Prace należy składać do 09 kwietnia 2019 roku. Tematem przewodnim tegorocznego konkursu jest „Pisanka papierem inspirowana”.
Przedmiotem konkursu są wyłącznie formy przestrzenne – obowiązuje kształt jaja. Każda klasa/zespół może wykonać jedną pracę; wielkość prac nie może przekroczyć 30 cm wysokości, technika wykonania jaja jest dowolna. Szkoła może nadesłać maksymalnie 5 prac konkursowych.
Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej: www.sosw-wejherowo.pl Głównym kryterium oceny prac będą: pomysłowość i oryginalność pracy, dobór materiałów oraz walory artystyczne i estetyczne.
Zachęcamy wszystkich do udziału w konkursie!!!

Informacji udziela: Danuta Knopik-Jażdżewska oraz Mirosława Marzejon

REGULAMIN

IV WOJEWÓDZKI KONKURS PLASTYCZNY
„Wielkanocne jajo”
Organizatorzy Konkursu serdecznie zapraszają do wzięcia udziału w kolejnej edycji konkursu plastycznego pt. „Wielkanocne Jajo”. Tematem przewodnim tegorocznego konkursu jest „Pisanka papierem inspirowana”.

Organizator konkursu:
Powiatowy Zespół Kształcenia Specjalnego w Wejherowie
ul. Sobieskiego 279
84-200 Wejherowo
tel. (58) 672 22 05, wew. 317

Celem konkursu jest:
• Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień plastycznych dzieci i młodzieży;
• Pobudzanie wyobraźni twórczej oraz aktywności dzieci i młodzieży;
• Popularyzacja działań plastycznych i poszerzanie wiedzy z zakresu różnych technik plastycznych;
• Kultywowanie symboli Świąt Wielkanocnych;
• Uwrażliwianie wielozmysłowe.

Regulamin konkursu:
I. Warunki uczestnictwa w konkursie:
1. Uczestnicy konkursu:
• Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży z umiarkowaną, znaczną i głęboką niepełnosprawnością intelektualną.
2. Kryteria oceny prac konkursowych:
• Praca konkursowa jest efektem pracy grupowej – zespołu. Pracę zespołu koordynuje wychowawca;
• Przedmiotem konkursu są wyłącznie formy przestrzenne – obowiązuje kształt jaja;
• Każda klasa/zespół może wykonać jedną pracę;
• Szkoła może nadesłać maksymalnie 5 prac konkursowych;
• Wielkość prac nie może przekroczyć 30 cm wysokości, technika wykonania pisanki jest dowolna z wykorzystaniem „różnorodnych papierów.”
• Pisanki powinny być zapakowane w przezroczysty papier pakunkowy i opisane na odrębnej kartce przymocowanej do pracy w następujący sposób:
– klasa/zespół, imię i nazwisko wychowawcy,
– adres szkoły wraz z pieczątką;
• Praca oddana na konkurs musi być pracą własną, nieprzedstawianą na innych konkursach.

II. Prace należy nadsyłać na adres organizatora do dnia 09. 04. 2019 r.

III. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi dnia 15. 04. 2019 r.
O wynikach powiadomimy do dnia 17. 04. 2019 r. na stronie internetowej Ośrodka: www.sosw-wejherowo.pl
Nagrody zostaną przesłane pocztą.

IV. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu oraz przekazaniem praw autorskich do nich na rzecz Organizatora. Nadesłane prace nie podlegają zwrotowi i przechodzą na własność organizatora, pozostając do jego dyspozycji, z prawem do ich rozpowszechniania w dowolny sposób.

Zgłoszenie prac na konkurs oznacza zgodę na przetwarzanie przez organizatora danych osobowych ucznia, będącego autorem prac oraz nauczyciela prowadzącego w zakresie niezbędnym do zrealizowania konkursu i ogłoszenia jego wyników (Dz. U. nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami).
Dane osobowe uczestników będą wykorzystane wyłącznie w celu rozstrzygnięcia konkursu.

Osoby odpowiedzialne za organizację konkursu:
Danuta Knopik-Jażdżewska, tel. 883-994-737
Mirosława Marzejon, tel. 608-100-038

Skip to content