Samorząd Uczniowski

Samorząd Uczniowski reprezentuje całą społeczność uczniowską. Odpowiedzialny jest za organizowanie imprez szkolnych, współpracuje z Radą Pedagogiczną i Dyrektorem szkoły jak również z Samorządami Klasowymi.

Zadania Samorządu:

Przewodniczący:

 • zna cele i zadania samorządu
 • mobilizuje uczniów do wysiłku i pracy
 • rozdziela zadania
 • współpracuje z Dyrektorem i Opiekunami Samorządu

Wiceprzewodniczący:

 • jest współpracownikiem i doradcą  przewodniczącego
 • w czasie nieobecności przewodniczącego pełni jego role
 • stoi na czele ważnych komisji
 • pomaga przewodniczącemu

Cele Samorządu Szkolnego

 1. Reprezentowanie ogółu uczniów w szkole i jak i na zewnątrz
 2. Współpraca z organizacjami istniejącymi na terenie szkoły.
 3. Działanie na rzecz społeczności uczniowskiej i obrona jej praw.
 4. Uczenie się samodzielności, aktywności, organizacji życia kulturalnego w szkole i środowisku.
 5. Ukształtowanie nawyków efektywnego współdziałania w zespole i pracy w grupie (liczenie się z potrzebami innych, gotowość wzajemnej pomocy, tolerancja, podporządkowanie się interesom zbiorowym, ofiarność dla zespołu).
 6. Organizowanie imprez szkolnych.
 7. Przedstawianie nauczycielom i władzom szkoły potrzeb i opinii uczniowskich.
 8. Organizowanie rozrywki(zawody sportowe, święta uczniowskie, zabawy szkolne).
 9. Rozstrzyganie sporów między uczniami, zapobieganie konfliktom między uczniami i nauczycielami, a w przypadku pojawienia się takiego konfliktu zgłaszanie go przez opiekuna Samorządu dyrektorowi szkoły lub Radzie Pedagogicznej
 10. Troska o sprzęt i mienie społeczne, organizowanie uczniów do wykonywania niezbędnych prac na rzecz szkoły, klasy i środowiska.

[table id=10 /]

Skip to content