SSPdP

Od 01 września 2004 roku Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy to jedyna w naszym powiecie szkoła ponadgimnazjalna kształcąca młodzież
z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz
z niepełnosprawnościami sprzężonymi. SSPdP zapewnia kontynuację procesu edukacyjno – terapeutycznego do 24 roku życia, a także przygotowanie uczniów do podjęcia aktywności społecznej, dzięki której zdobędą szereg umiejętności wchodzących w zakres różnych zawodów na miarę swoich potrzeb, możliwości
i ograniczeń. W roku szkolnym 2010/2011 w naszej szkole kształci się w czterech oddziałach 31 uczniów .
W szkole przysposabiającej do pracy w procesie kształcenia uczniów, wyodrębnia się:
1. zajęcia edukacyjne:
· funkcjonowanie osobiste i społeczne
· wychowanie fizyczne
· przysposobienie do pracy
· religię
2. zajęcia rewalidacyjne
· terapia logopedyczna
· zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
· gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna
· EEG Biofeedback
3. zajęcia sportowe
4. zajęcia kształtujące kreatywność
Duży nacisk kładziemy na przysposobienie do pracy, zapewniając uczniom zajęcia w pracowniach szkolnych. Mają one charakter praktyczny prowadzony
w formie zajęć warsztatowych. Nabyte umiejętności uczniowie wykorzystują do:
· obsługi komputerów osobistych,
· przygotowania prostych posiłków,
· robienia prostych przetworów,
· tworzenia różnorodnych pamiątek, stroików świątecznych,
· napraw odzieży, szycia ręcznego i maszynowego, prasowania, prania ręcznego i w pralce,
· drobnych napraw stolarskich, murarskich i malarskich,
· do zagospodarowywania terenu wokół szkoły i prowadzenia prac porządkowych.
Podczas tych zajęć uczniowie przygotowują się do podjęcia pracy na określonym stanowisku. Uczniowie w ramach przysposobienia do pracy są przygotowywani
w następujących dziedzinach:
· Obsługa biura
· Gospodarstwo domowe (sporządzanie i wydawanie posiłków),
· Krawiectwo (pranie, prasowanie)
· Domowy warsztat naprawczy i prace porządkowe
· Prace stolarskie
· Prace ślusarskie
· Prace murarskie i malarskie
Ponadto wytwory pracy uczniów sprzedawane są na kiermaszach i festynach,
a także stanowią dekoracje w szkole.
Od lat współpracujemy z uczniami szkół przysposabiających do pracy z Gdyni. Pielęgnujemy tę przyjaźń poprzez wspólne spotkania i zabawy:
· Jesienne Święto Gier i Zabaw Ruchowych
· Święto pieczonego ziemniaka
· Andrzejki,
· Bal Karnawałowy,
· Wycieczki, spotkania integracyjne (Mikołajki, Wigilie klasowe)
Młodzież szkoły przysposabiającej do pracy aktywnie uczestniczy także w zajęciach pozalekcyjnych: koło teatralne, koło orgiami, warsztaty profilaktyczne.
Warunkiem przyjęcia do szkoły jest złożenie w sekretariacie szkoły następujących dokumentów:
· orzeczenie Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym, znacznym lub niepełnosprawnością sprzężoną
· skierowanie Starosty Powiatu
· orzeczenie lekarskie o możliwości podjęcia nauki
· świadectwo ukończenia gimnazjum
· opinia wychowawcy klasy
· trzy zdjęcia
· karta zdrowia z numerem PESEL i numerem ubezpieczenia
Skip to content