trwają kolejne etapy stopniowego powrotu do stacjonarnego funkcjonowania
szkół i placówek systemu oświaty.
W naszej placówce przywróciliśmy realizację wychowania przedszkolnego,
niektórych zajęć rewalidacyjno – wychowawczych oraz zajęć wczesnego
wspomagania rozwoju.
Od 25 maja 2020 roku będziemy realizować zajęcia opiekuńczo – wychowawcze
i rewalidacyjne dla części uczniów klas I-III szkoły podstawowej, których rodzice
wyrazili wolę powrotu dzieci do szkoły w warunkach zgodnych z wytycznymi
i rekomendacjami MEN, GIS i MZ. W poczuciu odpowiedzialności za zdrowie
i bezpieczeństwo naszych uczniów, wychowanków i pracowników podejmuję
decyzję o realizacji konsultacji w dotychczasowej formie, czyli w formie zdalnej.
Nie ulegają zmianie dotychczas prowadzone zajęcia kształcenia na odległość.
Kolejne kroki będę podejmować zgodnie z obowiązującym prawem oraz
stosownie do zmieniających się warunków epidemicznych.
Z życzeniami zdrowia i samych słonecznych chwil
Małgorzata Woźniak
Dyrektor Powiatowego Zespołu Kształcenia Specjalnego w Wejherowie
Skip to content