Podniesienie kompetencji i kwalifikacji zawodowych, w tym umiejętności praktycznych uczniów Branżowej Szkoły I stopnia nr 5 i uczniów Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy nr 1 w Powiatowym Zespole Kształcenia Specjalnego w Wejherowie.

 

Rozpoczęcie, cele i realizacja  projektu z programu Erasmus+: „Zawody bez barier- nadzieją na przekraczanie granic”- Europejska mobilność uczniów niepełnosprawnych intelektualnie sposobem na wzrost kompetencji kluczowych i zawodowych oraz włączenie społeczne.

Akcja 1. Mobilność Edukacyjna

KA102 Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego

Projekt jest całkowicie finansowany i będzie realizowany w ramach programu Unii  Europejskiej  Erasmus+ i będzie realizowany 24 miesiące: od 30.09.2019r.- 29.09.2021r.

Głównym celem projektu jest przełamywanie barier związanych z niepełnosprawnością intelektualną uczniów poprzez zapewnienie im jakości oraz efektywności kształcenia zawodowego i ogólnego z uwzględnieniem predyspozycji psychofizycznych, w taki sposób, aby mogli jak najlepiej samodzielnie funkcjonować w społeczeństwie.

 

Adresatami projektu są uczniowie PZKS :

– z Branżowej Szkoły I stopnia nr 5 kształcący się w zawodach:

pracownik pomocniczy obsługi hotelowej, kucharz, murarz-tynkarz

– ze Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy

Celem projektu jest m.in.:

 • Podniesienie kompetencji i kwalifikacji zawodowych, w tym umiejętności

praktycznych młodzieży kształcącej się w zawodach: pracownik pomocniczy obsługi

hotelowej, kucharz oraz murarz-tynkarz.

 • Dążenie do zapewnienia niepełnosprawnym intelektualnie uczniom zdobywania

kompetencji zawodowych na równi z ich pełnosprawnymi kolegami dzięki kształceniu praktycznemu w powiązaniu z pracodawcami, także z terenu UE.

 • Zwiększenie szans uczniów na zdobycie pozytywnego wyniku podczas egzaminu

potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.

 • Podniesienie poczucia własnej wartości poprzez rozwój osobisty i zawodowy,

przełamywanie strachu, radzenie sobie z barierami (nie tylko fizycznymi) oraz wszechstronne usamodzielnianie (zarówno w kontaktach interpersonalnych, jak i w zakresie wykonywanych zadań praktycznych).

 • Wypracowanie skutecznych, nowoczesnych form aktywizacji społeczno-zawodowej

osób z niepełnosprawnością intelektualną.

 • Zdobycie kompetencji kluczowych, w głównej mierze kompetencji językowych

w zakresie języka angielskiego zawodowego oraz hiszpańskiego użytkowego, społecznych oraz kompetencji w zakresie stosowania TIK.

 • Poszerzenie horyzontów uczniów przez poznanie innych kultur i narodów UE,

doprowadzające do wzrostu świadomości międzykulturowej, a tym samym kształtujące poczucie tolerancji, otwartości i uznania wobec innych kultur, odmienności i religii.

 • Wyrównywanie szans na zatrudnienie i uzyskanie niezależności życiowej osób niepełnosprawnych intelektualnie, co stanowi źródło satysfakcji i motywacji do dalszego rozwoju oraz daje poczucie włączenia społecznego.
 • Podniesienie jakości pracy placówki poprzez wzbogacenie i uatrakcyjnienie oferty kształcenia, zwiększenie poziomu wykształcenia i przygotowania niepełnosprawnych intelektualnie do zmieniającego się rynku pracy w Polsce i UE oraz nawiązanie długofalowej współpracy placówki z partnerami zagranicznymi w zakresie kształcenia zawodowego.
 • Podniesienie kompetencji zawodowych i językowych nauczycieli pełniących rolę osób towarzyszących poprzez kontakt z pracodawcami, hiszpańskimi metodami pracy, nowoczesnymi technologiami, innowacjami z możliwością wdrożenia zdobytej wiedzy podczas zajęć w zakresie nauczania przedmiotów zawodowych.
 • Promocja działań PZKS w środowisku lokalnym i podwyższenie jej atrakcyjności,

 

Cele będą realizowane poprzez organizację praktyk zawodowych dla 48 uczniów (uczestników mobilności) PZKS w hiszpańskich przedsiębiorstwach o profilach działalności zgodnych kierunkiem kształcenia uczestników. A efekty, umiejętności praktykanta zostaną przygotowane i wprowadzone do Certyfikatu Europass Mobilność, który będzie pełnił funkcję wykazu osiągnieć uczniów jako jedno z narzędzi systemu ECVET.

 

EuroMind- to Instytucja Partnerska, która zobowiązała się do zapewnienia wysokiej jakości realizacji projektu, doboru instytucji przyjmującej naszych uczniów na praktyki indywidualne.

 

Koordynatorzy projektu: Renata Solarczyk – Wicedyrektor PZKS, Aleksandra Kotowicz- nauczyciel biologii i chemii, Jerzy Król- nauczyciel teoretycznych przedmiotów  zawodowych w zawodzie murarz-tynkarz oraz fizyki.

Nabór uczestników do projektu:

Pojedzie 48 uczniów w trzech grupach:

I grupa 16 uczniów 1.02.2020r.-22.02.2020r.

II grupa 16 uczniów  29.11.2020r.- 19.12.2020r.

III grupa 16 uczniów 7.03.2021r.- 27.03.2021r.

 

We wrześniu uczniowie zgłaszali chęć uczestnictwa w projekcie, a  Komisja rekrutacyjna
w składzie: Wicedyrektor PZKS-koordynator projektu Renata Solarczyk, nauczyciele przedmiotów zawodowych- Jerzy Król, Angelika Matuszczak, pedagog- Dorota Kałuzińska
wybrała uczestników:

Uczniowie, którzy zostali zakwalifikowani:

Lp

 

Nazwisko i imię ucznia Szkoła Uwagi
1 Bogusz Michał SSPdP rezerwowy
2 Busz Maria BSIs
3 Bulczak Michał BSIs
4 Caruk Piotr BSIs
5 Dębski Karol BSIs
6 Hebel Kornelia BSIs
7 Hinz Gracjana SSPdP
8 Kankowska Weronika SSPdP
9 Klimczak Paweł BSIs
10 Adam Wójcik BSIs rezerwowy
11 Mielewczyk Artur BSIs
12 Skelnik Artur BSIs
13 Stubba Weronika BSIs
14 Swacha Weronika BSIs
15 Szimichowska Natalia BSIs
16 Szołdra Mikołaj SSPdP
17 Tatarowicz Franciszek BSIs
18 Turin Sebastian BSIs
19 Wałdowski Mariusz BSIs rezerwowy

Opiekunowie, którzy podjęli się opieki nad uczniami podczas pierwszego wyjazdu: Angelika Matuszczak– nauczyciel teoretycznych przedmiotów zawodowych w zawodzie pracownik pomocniczy obsługi hotelowej, oligofrenopedagog  i Aneta Kostuch– oligofrenopedagog 

 

Skip to content